نمونه قبل و بعد درمانها

دکتر یاشیل احدی مقدم

تمامی عکس ها، نمونه پیش و پس از انجام درمان دندانپزشکی است که دکتر یاشیل احدی مقدم آنها را انجام داده است.

ونیر کامپوزیتی

کامپوزیت ونیر هر ردیف دندانها در یک جلسه و با استفاده از مواد کامپوزیت دندانی و به دست دندانپزشک روی دندان اجرا می شود.

کامپوزیت ونیر روکشی نیست که لابراتوار آن را بسازد و بر روی دندان نصب شود. بلکه دندانپزشک مواد همرنگ دندان (کامپوزیت) را با دست خود بر روی دندان قرار می دهد و به شکل و رنگ دلخواه در می آورد. مهارت دست و هنر دندانپزشک در این روش درمانی بسیار مهم است.